PMI FSWE6310-3.5 pmi丝杆选型   产品参数

PMI FSWE6310-3.5 pmi丝杆选型

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
63
导程
10
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
6.35
精度等级
螺母直径
108
法兰直径
154
螺母长度
86
螺母安装 PCD
130
额定动负载 CaN
5030
额定静负载 C0aN
17020
有效圈数
3.5x1
法兰盘宽度
116
法兰安装孔通孔直径
14
法兰安装孔沉孔直径
20
法兰安装孔沉孔深度
13
轴向刚度 KNm
115
PMI FSWE6310-3.5 pmi丝杆选型此型号部分数据来源于UMBRA H1S50-15M5 umbra滚珠丝杠国内代理